• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • OMEZOVAČ RB 160
  Přidáno: 28.05.2021     Autor: -

   

  Popis připojení omezovače otáček v RB160

  Dle technických předpisů pro rok 2021 budou všechny RB160 používat omezovač otáček, připravený speciálně pro seriál Radeč CUP – pohár města Úpice. Tento omezovač byl navržen a testován přímo pro motor Honda GX160 a předpokládá použití originálního zapalování motoru Honda GX160, které je předepsáno technickými předpisy.

  Vlastní omezovač je principiálně připojen paralelně k vypínači, sloužícímu ke zhášení motoru. Aby nebylo nutné vytvářet rozbočení na vedení, mezi motorem a vypínačem, je omezovač navržen jako průchozí, to znamená, že je vložen do vedení mezi motor a vypínač.

  Standardně je originál zapalování zakončeno konektorem faston 6,3mm, na který je připojen vodič k vypínači (zhášení motoru). Druhý vývod vypínače je připojen na kostru motoru.

  Pokud je RB160 připravena pro MČR, není nutné nic dalšího připravovat, protože kabeláž je již připravena pro pronajímané motory a konektory odpojovače byly voleny tak, aby nebyla nutné žádná změna.

  Pokud se RB160 neúčastní MČR, pak je nutné zkontrolovat, případně lehce upravit kabeláž, dle následujících bodů:

  1) Standardně je vodič zhášení motoru (vedoucí ze zapalování) zakončen konektorem faston 6,3mm – samec. Vodič vedoucí k vypínači je propojen se zapalováním přes tento konektor (spojení faston – faston). Pokud je osazení těmito konektory zachováno originál, není třeba nic měnit.

  2) Druhý vodič, vedoucí k vypínači, je připojen na kostru motoru. Toto propojení na kostru může být provedeno různě (konektor, očko pod hlavou šroubu

  apod). Pro připojení odpojovače je nutné, aby byl tento vodič rozpojitelný někde v blízkosti konektoru zapalování a to opět za použití konektorů faston. Na straně kostry motoru faston 6,3mm samec, kabel k vypínači faston 6,3mm samice.

  Omezovač má barevně rozlišené vodiče. Červené vodiče musí být připojeny k vodiči vedoucího od zapalování a pokračující k vypínači. Modré vodiče jsou připojeny na

  kostru motoru a pokračování této kostry k vypínači. Při nesprávném (opačném) připojení vodičů, nepůjde motor nastartovat.

  Omezovač má na své přední straně signalizační LED, která indukuje krátkým blikáním (1x za 4s), že je omezovač správně připojen a v činnosti. Tato LED začne blikat přibližně 10 až 20 sekund po nastartování motoru. Na zadní straně omezovače jsou připraveny úchyty, které umožní mechanickou fixaci za pomocí zdrhovacích pásek. Umístění omezovače je třeba volit tak, aby byla indikační LED jednoduše kdykoliv kontrolovatelná (např. na startovním roštu, po dojetí rozjížďky, apod).

  Obrázky zapojení k dispozici na FB stránkách AK Radeč.


  Vložil: K108

  Přidáno: 24.05.2021     Autor: -

  Super cup

  seznam přihlášených jezdců

  Honza Kočárník

  Petr Maštalíř

  Pavel Hovorka

  Daniel Sedlmayer

  Jan Sedlmayer

  Adam Jelínek

  Jiří Calda

  Lukáš Lepduška

  Miloslav Němec

  Jaroslav Šebesta

  Vilém Vlček

  Rambousek


  Soutěžní pravidla
  Přidáno: 24.05.2021     Autor: -

  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY

   

  Platí pro závody pořádané AK Radeč a MOTORSPORT Radeč klub v AČR

   

  2021

   

   

  Autorský kolektiv členů AK Radeč

   

  Hlavní sportovní komisař: Vladimír Levý tel: +420 774 800 262

  Sportovní komisař: Ladislav Saidl tel: +420 608 807 801

  Sportovní komisař: Václav Krejčí tel: +420 702 078 660

   

   

   

  1. Obecná ustanovení
   1. Všichni jezdci, soutěžící a činovníci (pořadatelé), kteří se účastní závodů RADEČ cupu - poháru města ÚPICE (dále jen Radeč Cup), se zavazují jménem členů svého týmu a zaměstnanců dodržovat:

  - Sportovní předpisy pro Radeč Cup 2021

  - Technické předpisy pro Radeč Cup 2021

  - zvláštní ustanovení každého podniku

   

  1. Seriál závodů
   1. Seriál závodů Radeč cupu se bude v sezóně 2021 skládat z 8 závodů
   2. Každý závod je započítáván do celkového hodnocení seriálu

   

  1. Organizační struktura
   1. Ředitelství závodu: Ředitel, Hl.sportovní komisař, Hl. technický komisař, Startmaršál a Hl. traťový komisař budou jmenováni vždy před každým závodem vydáním Standartních propozic k závodu
   2. Ředitel:

  - řídí závod v souladu s vydanými předpisy, uděluje tresty, vydává organizační opatření a potvrzuje rozhodnutí sportovní a technické komise

  - přijímá písemné protesty od jezdců a podává vysvětlení k uděleným trestům

  - jeho rozhodnutí jsou konečná, neodvolatelná

  1. Sportovní komise:

  - zodpovídá za sportovní regulérnost závodu dle vydaných předpisů

  - řeší protesty a uděluje tresty

  - sportovní komisi řídí Hlavní sportovní komisař

  - pracuje ve složení: Hl. sportovní komisař, Ředitel, traťoví komisaři

  1. Technická komise:

  - zodpovídá za technickou regulérnost závodu dle vydaných předpisů

  - řeší protesty a uděluje tresty

  - technickou komisi řídí Hlavní technický komisař

  - pracuje ve složení: Hl. technický komisař, techničtí komisaři, Ředitel

  1. Startmaršál:

  - řídí startovní proceduru od nájezdu na start až po vlastní start

  - navádí a kontroluje vozidla na startovním roštu

  - hlásí a signalizuje prohřešky proti ust. SP a TP

  - informuje jezdce na startu

  1. Hl. traťový komisař:

  - řídí traťové komisaře na trati

  - řídí odtahovou službu

  - zodpovídá za volnou a bezpečnou trať

  1. Standartní propozice - vydává ředitelství závodu před každým závodem

   

   

   

   

  1. Základní pravidla
   1. Jezdec a jeho doprovod se v průběhu celého seriálu, závodu chová disciplinovaně, sportovně a ukázněně. Dbá pokynů pořadatelů, organizátorů závodu a bez výhrady je uposlechne.
   2. Při jízdě a veškeré další činnosti musí jezdec brát zřetel na bezpečnost všech osob v prostoru závodiště a jeho okolí včetně bezpečnosti své. Osoby v prostoru závodiště nesmí v žádném případě ohrozit. Jezdci jedou závod na vlastní nebezpečí a zodpovědnost, doprovod jezdce se účastní závodů na vlastní nebezpečí
   3. Požívání alkoholických nápojů, drog a jiných látek snižujících reakci organizmu je jezdci, doprovodu a organizátorům před a v průběhu závodu zakázáno.
   4. Vozidla se mimo trať pohybují na zařazený první rychlostní stupeň maximální rychlostí 15 km/hod.
   5. Zkušební jízdy na přilehlých cestách a pozemcích či depu jsou zakázány, stejně jako jízdy po trati po ukončení závodu..
   6. Jezdci a doprovod si v průběhu závodu ručí za svůj majetek.
   7. V průběhu seriálu či závodu je zakázáno měnit startovní číslo, pokud to není na pokyn pořadatele.
   8.  V prostoru startu a na trati může vozidlo řídit jen jezdec, to neplatí, je-li vozidlo vlečeno nebo tlačeno bez použití vlastní hnací síly. K vyproštění nebo odtažení vozidla lze použít pouze odtahový stroj s obsluhou stanovenou pořadatelem.

   

  1. Pořadatele
   1. Pořadatelem se rozumí osoba podílející se na organizaci seriálu a závodu a je označena viditelným způsobem.
   2. Pořadatelé seriálu a závodu zodpovídají za sportovní a technickou regulérnost seriálu, vedení výsledků, zajišťují záchranný systém (tj. hasiče a zdravotní službu).
   3. Pořadatel zodpovídá za poučení ostatních účastníků závodu formou vývěsky na oficiální tabuli a nezodpovídá za škody vzniklé ostatním účastníkům závodu na jejich majetku nebo zdraví.
   4. Jednotlivý pořadatel zajišťuje bezchybný průběh závodu pouze na svém úseku, komunikuje s jezdci pouze v rámci svých povinností a zajišťuje bezpečnost na pouze svém úseku.
   5. Pořadatelé se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

   

  1. Diváci
   1. Divákem je osoba nebo skupina osob, která se nepodílí na chodu závodu a není jezdcem nebo členem jeho doprovodu.
   2. Divák musí respektovat ustanovení soutěžního řádu, které se ho týkají, zejména pokud jde o jeho bezpečnost a ostatních účastníků sportovního podniku. Zdržuje se pouze na místech určených pořadatelem. Za žádných okolností nevstupuje do závodní dráhy.
   3. Divák se zúčastňuje závodů na vlastní nebezpečí, děti nebo osoby s jakoukoliv indispozicí se zúčastňují závodů jen v doprovodu osob starších 18 roků a tato osoba za ně zodpovídá.
   4. Divák je povinen používat identifikační náramek vydaný pořadatelem, který bude mít řádně upevněn na zápěstí. V opačném případě bude vykázán z areálu závodu.
   5. Divák nesmí žádným způsobem zasahovat do závodu, používat fábory či vlajky, které by mohly být zaměněny za oficiální vlajkovou signalizaci.
   6. Divák je povinen se seznámit se soutěžními pravidly, ustanoveními, které se ho týkají, umístěnými na oficiální informační tabuli.
   7. V depu závodních vozů se může divák pohybovat se zvýšenou opatrností a žádným způsobem nesmí omezovat či ohrožovat účastníky závodu.
   8. Do depa nesmí divák vjíždět soukromým vozidlem, pokud tak učiní pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s porušením tohoto bodu, ať už se jedná majetek nebo zdraví. Na výzvu pořadatele musí být vozidlo neprodleně odstraněno.

   

  1. Jezdci a doprovod
   1. Jezdec je osoba řídící vozidlo poháněné vlastní hnací silou po závodní trati, doprovod jsou členové teamu jezdce.
   2. Jezdec i doprovod je povinen používat identifikační náramek vydaný pořadatelem.
   3.  Jezdcem je osoba starší 18 let v dobrém zdravotním stavu. Osoby mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit se souhlasem obou zákonných zástupců. Při závodě je nutná účast alespoň jednoho z nich.
   4. Jezdec nesmí před závodem a průběhu závodu požít alkoholické nápoje a jiné prostředky, které negativně ovlivňují jeho schopnost řídit vozidlo. Jezdec nesmí odmítnout dechovou zkoušku.
   5. Jezdec odpovídá za chování své a svého doprovodu tj. mechaniků, rodinných příslušníků, sponzorů atd. U jezdce mladšího 18 let odpovídá za chování doprovodu zákonný zástupce jezdce.
   6. Jezdec musí mít na trati a při příjezdu na startovní čáru veškeré vybavení odpovídající technickým předpisům pro danou třídu (helma, kombinéza, atd).
   7. Jezdec nesmí vjíždět na trať, pokud není přihlášen k závodu, a to ani na trénink či zkoušku vozidla. Doprovod smí řídit vozidlo jezdce v depu, na zkušební dráze a při odtažení nepojízdného vozidla ze závodní tratě.
   8. Doprovod může vstupovat do prostoru závodní tratě pouze v oblasti startu před startem rozjížďky, přičemž bez výhrad uposlechne pokynů  startmaršála a při tom dbá na bezpečnost svou a ostatních osob. Prostor startu musí okamžitě opustit nejpozději 1 min. před startem nebo na výzvu startmaršála (zvukový signál píšťalkou).
   9. Signalizace jezdci doprovodem je povolena v blízkosti tratě jen z vyhrazeného prostoru a to na povolení startmaršála nebo ředitele závodu, přičemž doprovod dbá na bezpečnost svou a ostatních účastníků závodu.
   10. Jezdec a jeho doprovod po dobu konání závodu zachovává pořádek v celém areálu, drobné odpadky ukládá do plastového pytle, který nepoškozený ponechá při odjezdu na svém stanovišti nebo u sběrné nádoby (pytel je možné vyzvednout u pořadatele). Sklo, železo a další nebezpečný odpad z vozidla musí jezdec uložit do připravených sběrných nádob v depu.

   

  1. Akreditace
   1. Fotografování nebo natáčení závodu z bezprostředních prostorů kolem závodní tratě je zakázáno, je povoleno pouze z míst určených pro diváky nebo na zvláštní písemné povolení ředitele závodu (Revers) při akreditaci. Fotograf musí sám požádat o povolení.
   2. Akreditovaná osoba zodpovídá za svou vlastní bezpečnost a svou činností nesmí ohrozit další účastníky závodu.
   3. Při pohybu po závodišti se nesmí akreditovaná osoba zdržovat na nebezpečných a zakázaných místech a musí mít navlečenu výstražnou halenu a musí být zřetelně označena visačkou.

   

  1. Vypsané třídy

  Racer buggy 160

  Škoda N1400

  1.  

  Buggy 4x2

  Racer buggy 125

  1.  

  Nad 1600

  Buggy 4x4

  Racer buggy 250

  1.  
  •  

  Junior buggy

   

  SUPER CUP

   

   

   

  1. Každé vozidlo musí odpovídat technickým předpisům pro Radeč cup 2021. 
  2. Jezdci mladší 15 let mohou soutěžit pouze ve třídě Racer 160,125, 250 a Junior buggy. Jezdci mladší 18 let mohou soutěžit ve třídě N1400 a Škoda N1400 ccm. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců jezdce, může ředitel závodu udělit jezdcům mladším 18 let výjimku soutěžit v jiných třídách.

   

  1. Klasifikace
   1. Body do seriálu se přidělují za každou započatou rozjížďku a finálovou jízdu.
   2. Pokud se závodu v jedné třídě zúčastní 3 a méně jezdců, je závod započítán do seriálu s polovičním počtem finálových bodů

   

  Bodování v rozjížďce:

  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

  11. a další místa

  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

   

  Bodované umístění v rozjížďce se určuje postupně podle následujících pravidel:

  • jezdci, kteří dokončili stanovené množství kol v pořadí, v jakém projeli cílovou čáru.
  • jezdci, kteří nedokončili stanovený počet kol, budou klasifikováni v pořadí podle dokončeného počtu kola a dle pořadí v jakém projeli v posledním dokončeném okruhu
  • Jezdec, který zavinil vlastní chybou zastavení rozjížďky, nesmí nastoupit do opakované rozjížďky a je bodován na posledním místě za jezdci, kteří nedokončili rozjížďku, před jezdce, kteří nenastoupili do rozjížďky.
  • Jezdec, který byl vyloučen z rozjížďky, je v rozjížďce bodován 0 bodů (nula bodů).
  • Jezdec, který do rozjížďky nenastoupil je bodován 0 bodů (nula bodů).

   

  Bodování ve finálové jízdě:

  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

   

  Bodované umístění ve finále se určuje postupně podle následujících pravidel:

  • jezdci, kteří dokončili stanovené množství kol v pořadí, v jakém projeli cílovou čáru.
  • jezdci, kteří nedokončili stanovený počet kol, budou klasifikováni v pořadí podle dokončeného počtu kola a dle pořadí v jakém projeli v posledním dokončeném okruhu
  • jezdci, kteří byli vyloučeni z finále po předčasném startu, budou klasifikováni podle startovního pořadí.
  • jezdci, kteří nenastoupili na start, nebudou klasifikováni.
  • jezdcům, kteří byli vyloučeni, nebudou přiděleny body.
  • Jezdec, který zavinil vlastní chybou zastavení finále, nesmí nastoupit do opakovaného finále a je bodován na posledním místě za jezdci, kteří nedokončili finále.
  • Při nedokončení finálové jízdy, zastavení z důvodů vedoucích k vyvěšení červené vlajky, se započítává průjezd cílovou čarou posledního dokončeného kola a to i v případě, že první jezdec už dokončil závod.

   

  Klíč k určení konečného pořadí v seriálu:

  - celkový počet bodů

  - celkový počet finálových bodů

  - celkový počet bodů v rozjížďkách

  - nejlepší umístění ve finále

  - druhé nejlepší umístění ve finále

  - třetí nejlepší umístění ve finále

  - lepší umístění v posledním závodě

   

  1. Přihlášení jezdce do závodu
   1. K závodu se lze předběžně přihlásit na stránkách www.akradec.cz
   2. V místě závodu se jezdec přihlásí po úspěšném absolvování technické přejímky na administrativní přejímce. Podpisem přihlášky se jezdec, stejně jako členové jeho týmu, zavazuje podléhat ustanovení těchto předpisů a jejich doplňků a přihláška se stává platnou. Přihláška může být přijata pouze tehdy, pokud je doprovázena celou částkou vkladu.

   

  1. Technická přejímka (TP)
   1. Každý vůz, účastnící se podniku, se musí dostavit k technické přejímce. Místo a čas bude upřesněno ve Zvláštním ustanovení. Jezdec musí mít s sebou všechny potřebné dokumenty a informace.
   2. Vozidlo, které neabsolvovalo technickou přejímku nebo neodpovídá platným technickým předpisům, nebude připuštěno ke startu.
   3. Případné další kontroly mohou být provedeny kdykoli během závodu.
   4. Jezdci se musí dostavit k technické přejímce s povinnou výbavou – kombinéza, ochranná přilba, rukavice atd., případně se sportovním průkazem vozidla.

   

  1. Administrativní přejímka
   1. Pouze jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k administrativní přejímce. Místo a čas bude upřesněno ve Zvláštním ustanovení. Přejímka spočívá v kontrole dokumentů jezdce (doklad o absolvování TP), převzetí vlastnoručně podepsané přihlášky a vkladu do podniku.

   

  1. Bezpečnost závodu
   1. Pořadatel formou vývěsky na oficiální informační tabuli nebo v propozicích k závodu vydá interní předpisy (zvláštní ustanovení) pro účastníky závodu, jakým způsobem je a bude zajištěna ochrana životního prostředí při závodě. Všichni účastníci závodu, jezdci a jejich doprovod musí v depu zachovávat pořádek a dodržovat závazné právní předpisy v oblasti životního prostředí a předpisy pořadatele na ochranu životního prostředí.
   2. Pořadatel zajišťuje organizaci v depu, všichni jsou bez výhrad povinni uposlechnout příkazy pořadatele a respektovat rezervovaná místa.
   3. Každému soutěžícímu bude přiděleno místo v depu závodních strojů.
   4. Každý jezdec musí zajistit, že v jeho zóně (určené místo v depu) bude mít pro tým k dispozici minimálně 5 kg hasicí přístroj.
   5. Požaduje se, aby každý jezdec měl k dispozici plachtu z umělé hmoty o minimálním rozměru 4 x 5 m, kterou umístí pod závodní vozidlo jako prevenci proti znečištění půdy od olejů, benzínu apod.
   6. Jezdci vjíždějí z depa na trať a opouštějí ji jen trasou k tomu určenou pořadatelem a dle pokynů pořadatelů. Je zakázáno samovolně vjíždět na trať.
   7. Do prostoru depa je povolen vjezd a stání pouze doprovodným vozidlům, vozidlům s přepravníky a vozidlům přepravujícím soutěžní vozidla. Ostatní vozidla doprovázející závodníky musí být odstavena na parkovišti pro diváky, případně uhrazen poplatek daný pořadatelem. 
   8. Jezdci a jejich doprovod jsou povinni při zakládání místa svého stanoviště stavět se tak, aby bez problémů umožnili příjezd nově příchozím, neomezovali ostatní teamy a šetřili místem v depu.
   9. Všichni účastníci závodu musí dodržovat noční klid a nesmí svým chováním omezovat ostatní účastníky závodu.
   10. Všichni účastníci závodů si sami ručí za škody na majetku, soutěžních, doprovodných a civilních vozidlech po celou dobu závodu.
   11. Připojení na el. energii je možné pouze na povolení pořadatele po úhradě poplatku. Připojení a jištění přípojky je pouze pro osvětlení a drobné spotřebiče pro opravu závodního vozu (vrtačka apod.).  Pořadatel není povinen zajistit jezdci výkonnější připojení. Je zakázáno duplicitní napojení. V případě porušení bude připojení pořadatelem zrušeno a poplatek se nevrací. Nepovolené připojení bude zrušeno.
   12. Je zakázána vlastní rezervace a ohraničování míst v depu bez vědomí pořadatele.
   13. Je zakázáno rozdělávat ohně, grilování na přenosných grilech je povoleno.
   14. Je zakázaná jakákoliv propagace výrobků, služeb, akcí apod. v průběhu závodů, která nebyla schválena pořadatelem.

   

  1. Rozprava

  Rozprava s jezdci (jejich zákonnými zástupci) bude probíhat po administrativní a technické přejímce, po tréninku a je povinná pro všechny jezdce. Čas a místo rozpravy bude upřesněno ve Zvláštních ustanoveních.

   

   

  1. Průběh závodu
   1. Trénink: Každý jezdec je povinen zúčastnit se tréninku dle pokynu pořadatele a absolvovat alespoň jedno kolo závodní tratě. Z posádky mají nárok na trénink všichni jezdci. Trénink je vypsán na 2 – 3 kola dle délky tratě.
   2. Rozjížďky
    1. Pro každou třídu se jedou dvě až tři povinné rozjížďky o délce 3 až 6 kol.
    2. V případě, že je ve třídě více jezdců, než je propustnost trati, jsou jezdci rozlosováni do rovnoměrných skupin a v nich jsou každou další rozjížďkou prostřídáni a startují z jiných řad a míst. Jezdec musí nastoupit do rozjížděk, do kterých byl vylosován, nelze startovat v jiné rozjížďce třídy.
    3. Body ze všech rozjížděk jezdce se sčítají a prvních osm jezdců postupuje přímo do finále A. Jezdci na 9 až 18 místě postupují do finále B.
    4. Pro postup se započítává:

  - součet bodů všech rozjížděk

  - nejlepší výsledek v rozjížďkách

  - druhý, třetí, čtvrtý nejlepší výsledek v rozjížďkách

  - lepší pořadí v poslední rozjížďce

  - los

  1. Finále
   1. Dle průběhu závodu se jede finále A i B pro každou třídu, každé na 4 až 10 kol dle délky závodní tratě.
   2. Do finálových jízd může postoupit jen jezdec, který bodoval,

  alespoň v jedné ze základních rozjížděk.

  1. Při nenastoupení jezdce na start finále A nebo B nepostupuje nikdo další
  2. V případě menšího počtu jezdců ve třídě (pod 12 včetně) před finále B, může být finále B zrušeno a do A finále postupuje prvních 10 jezdců dle výsledků z rozjížděk. V takovém případě jsou body určené pro B finále přiděleny podle výsledků rozjížděk
  3. Ředitel může do A finále nasadit další jezdce nad rámec 10 jezdců. V takovém případě bude přihlédnuto k možnostem tratě a specifikaci třídy
  4. Z finále B postupují do finále A dva jezdci.
  5. Ve finálové jízdě se postavení na startu určuje podle pořadí umístění v rozjížďkách a jezdci si postavení vybírají sami v řadě. Při nenastoupení jezdce na start zůstává pozice prázdná. Pokud jezdec svým pozdním příjezdem blokuje a zdržuje postavení ostatních jezdců, může ředitel závodu dotyčného jezdce zbavit výhody výběru a místo mu určit nebo udělit napomenutí.

   

  1. Start
   1. Start je signalizován předem startmaršálem pomocí vztyčené tabule s uvedeným číselným údajem, bílým praporem nebo vztyčeným žlutočerveným praporem (špatná přilnavost povrchu tratě). Po ukončení této signalizace bude do 5 vteřin odstartováno formou odloženého startu pomocí světelného startovacího zařízení.
   2. Start je zahájen rozsvícením světelného startovacího zařízení.
   3. Startovní proceduru lze kdykoliv ukončit signalizací červeným praporem, případně doplněnou světelnou návěstí v zorném poli jezdců nebo zvukovým signálem.
   4. Čekací doba od vyzvání na start je doba, která trvá od okamžiku odstartování předchozí rozjížďky až do jejího konce. V tomto časovém rozmezí jsou jezdci povinni dostavit se na start nebo na místo určené pořadatelem, pokud je start na závodní trati.
   5. Každý jezdec musí s vozidlem zaujmout postavení na startu dle rozpisu pořadatele a pokynů startmaršála. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat před vozidly trať, povoleno je založení kol drobným kamenem. Rozpis rozjížděk je vyvěšen na přístupném místě a jezdci jsou povinni se s ním seznámit a řídit se jím. Pokud pořadatel vydá jezdcům startovní rošty.
   6. Je zakázáno čištění (protáčení) gum na startovním roštu před startem.
   7. Koncové světlo musí být rozsvíceno již při nájezdu na start a svítit po dobu celé jízdy. Pokud je startmáršálem dán signál tabulí se symbolem rozsvíceného světla jsou jezdci povinni rozsvítit brzdová světla a nechat je svítit po dobu, kdy je signalizováno. Nefunkční světla jsou důvodem k vyloučení jezdce z rozjížďky nebo finále.
   8. Jezdci jsou povinni mít na startovní čáře kola vozidla řídící nápravy v přímém směru a do vzdálenosti od startu určené a označené pořadatelem (startovní zóna) zachovat přímý směr jízdy (dodržení stopy) a vyvarovat se jakéhokoliv kontaktu se soupeřem. V startovní zóně je zakázáno zmenšovat boční odstupy vozidel, přejíždět z jedné startovní řady ve směru jízdy do druhé a křižovat trať. Objet pomalého jezdce v přímém směru je povoleno.
   9. Pokud není jezdec, jedoucí na venkovní straně trati v první zatáčce po startu prokazatelně celým vozem před vozidlem soupeře, nesmí bočně tlačit soupeře na vnitřní stranu tratě.
   10. Při předčasném startu jezdec obdrží napomenutí. V případě dalšího opakování přestupku je jezdec vyloučen z jízdy.
   11. V případě nenastoupení jezdce na start jízdy do 1 minuty od vyzvání je jízda odstartována bez něj.

   

  1. Jízda
   1. Na trati lze jet libovolnou stopou a rychlostí, přední jezdec má právo volby stopy. Právo volby stopy může jezdec využít, pokud je prokazatelně celým obrysem svého vozu před vozidlem soupeře. Jízda, která způsobí ohrožení ostatních jezdců (předčasné nebo rychlé a nenormální změny směru jízdy) jsou přísně zakázány, také opakování vážných jezdeckých chyb či zřejmá ztráta kontroly nad vozidlem bude považováno jako nebezpečná jízda. Při návratu do ideální stopy nesmí jezdec omezit a ohrozit jezdce jedoucí v této stopě.
   2. Při jízdě musí být rozsvíceno koncové světlo.
   3. Při jízdě je zakázáno vozidlo soupeře jakýmkoliv způsobem tlačit a vytlačovat z jízdní dráhy nebo ideální stopy, vrážet do něj nebo brzdit bezdůvodně pomalou jízdou.
   4. Jezdec nesmí úmyslně křižovat trať, kdy je zřejmé, že brání v předjetí rychlejšímu jezdci. V případě, že je předjížděn o celé jedno kolo, musí okamžitě umožnit rychlé a bezpečné předjetí.
   5. Couvání a otáčení na trati lze použít jen ve výjimečných případech při vyproštění vozu nebo návratu do směru jízdy. Přitom je jezdec povinen dát přednost vozidlům jedoucím po trati a nesmí je ohrozit ani omezit. Jízda v protisměru je vždy zakázána a to i po zastavení nebo ukončení rozjížďky.
   6. Při jízdě musí jezdec sledovat vlajkovou a světelnou signalizaci, respektovat její význam a dbát a uposlechnout dalších pokynů traťových komisařů a pořadatelů.
   7. V případě poruchy vozidla během jízdy je jezdec povinen, pokud to vozidlo umožňuje, zajet s vozidlem mimo ideální stopu na trati a urychleně po zastavení opustit vozidlo. Oprava vozidla na trati je zakázána.
   8. Jezdec nesmí při jízdě v žádném případě otvírat dveře ani jet s otevřenými dveřmi či přední kapotou.
   9. V průběhu jízdy je na trati bez výjimek zakázáno přijmutí pomoci jiných osob.
   10. Po převrácení vozu nesmí jezdec pokračovat v jízdě a to ani v případě, kdy vůz dopadl na kola a nejeví známky poškození. Pokud to lze, jezdec signalizuje, že je v pořádku.
   11. Po zastavení jízdy se jízda opakuje, pokud není odjeta min. polovina rozjížďky nebo finále. V tom případě se počítá počet kol prvního jezdce včetně započatých kol těsně před zastavením rozjížďky, finále a pořadí se určí vždy podle průjezdu posledního celého kola.
   12. Jezdec, který v průběhu jízdy havaroval (převrátil vůz, i když dopadl zpět na kola), bez vlastního zavinění smí nastoupit do opakované jízdy až po zdravotní prohlídce a technické prohlídce vozu. O tom zda chce opakovat jízdu, musí jezdec neprodleně informovat ředitele závodu s ohledem na úpravu pořadí rozjížděk. Pokud to neudělá, má se za to, že opakovat nechce.

   

  1. Zastavení jízdy
   1. Zastavit jízdu s ohledem na dění na celé trati má právo pouze ředitel závodu, a to při situacích, které mají zásadní vliv na bezpečnost závodu.
   2. Zastavit jízdu s ohledem na dění na svěřeném úseku má právo traťový komisař.
   3. Situace, které zpravidla vyžadují zastavení závodu:

  - kolize po startu

  - nesportovní a nebezpečná jízda

  - hrozící nebezpečí na trati a kolem ní

  - převrácení vozidla na střechu nebo bok

  - neprůjezdná trať

  - požár vozidla

  1. Jízda je zastavena vždy zvednutým červeným praporem traťových komisařů.  Pro zvýraznění je praporem prováděn krouživý pohyb.
  2. Při signalizaci červeným praporem musí jezdec okamžitě zajet ke kraji tratě a snížit rychlost. Pomalou jízdou po kraji tratě jízdu dokončí do prostoru červené vlajky (určené místo na trati, zpravidla start), kde vyčká dalších pokynů pořadatelů. V žádném případě nesmí omezit jízdu pořadatelských vozidel na trati (sanita, hasiči ap.) a nesmí opustit trať nebo vystoupit z vozidla.

   

  1. Signalizace
   1. Start viz. bod 11.
   2. Jednotlivá kola rozjížďky jsou signalizovaná v prostoru cíle. Vždy je zobrazen údaj o počtu kol do cíle.
   3.  Žlutý prapor – signalizuje nebezpečí na trati. Jezdci jsou povinni již před uzavřeným úsekem zřetelně snížit rychlost jízdy a v úseku od vlajky za nebezpečné místo na trati jet sníženou rychlostí, nezkracovat vzdálenost mezi jezdci, zvýšit pozornost a nepředjíždět ostatní jezdce, mimo jezdce, který se dopustil jezdecké chyby, případně zastavil nebo má zřetelnou závadu na vozidle (pomalá jízda při kraji tratě).
   4. Dvě žluté vlajky signalizují vážné nebezpečí na trati, zpravidla v závodní stopě, nebo změnu situace proti předcházejícímu průjezdu na jednu žlutou vlajku. Při signalizaci dvěma žlutými vlajkami musí jet jezdec takovou rychlostí, aby mohl okamžitě zastavit. Po dvou průjezdech při signalizaci dvěma žlutými vlajkami je signalizace snížena na jednu žlutou vlajku, signalizace jednou žlutou vlajkou je ponechána do ukončení jízdy.
   5.  Signalizace žlutou vlajkou je prováděna vlajkou v pohybu. Vyšší intenzita pohybu značí větší nebezpečí.
   6. Červený prapor – zastavená jízda. Jezdec okamžitě zajede ke kraji závodní tratě a sníží rychlost jízdy a pomalou jízdou dojede do určeného prostoru (zpravidla start). Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.
   7. Černý prapor – vyloučení jezdce z jízdy. Jezdec neprodleně opustí trať. Prapor se ukazuje dvě kola. Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.
   8. Černobílý prapor – napomenutí jezdce za přestupek proti pravidlům. Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.
   9. Černožlutý prapor (černý podklad, žlutý kříž) – jezdec je napomínán za přestupek proti pravidlům a bude šetřen. Po ukončení rozjížďky bude provedeno šetření a po něm bude jezdec informován o případném trestu. Vlajku lze nahradit černobílým praporem (napomenutí). Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.
   10. Modrý prapor – signalizuje jezdci umožnit předjetí jezdci za sebou. Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.
   11. Bílý prapor - upozornění, že před jezdcem je pomalé vozidlo Signalizace je prováděna vlajkou  v pohybu.
   12. Černá vlajka s oranžovým terčem - signalizuje jezdci, že jeho vůz má mechanické potíže, jezdec musí urychleně zajet na určené stanoviště mimo trať. Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.
   13. Černobílý šachovnicový prapor – cíl jízdy. Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.
   14. Žlutočervený prapor – signalizuje sníženou přilnavost tratě (olej, voda). Prapor vyvěšuje startmaršál před startem a zároveň signalizuje 5 vteřin do startu. Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.
   15. Tabulka s nápisem TP – signalizuje následnou technickou prohlídku po ukončení dané jízdy. Jezdec je povinen po ukončení jízdy odstavit vozidlo v UP a nesmí před tím vjet do depa nebo vystoupit z vozu.
   16. Prapory je možno doplnit světelným zařízením nebo tabulkou s napsaným startovním číslem jezdce, kterému je signalizace určena.

   

   

   

  1. Tresty
   1.  Pořadatel může dle závažnosti přestupku udělit napomenutí, vyloučení nebo diskvalifikaci.
   2. Napomenutí je výstraha jezdci před dalším případným trestem. Může být ústní nebo vlajkovou signalizací, jezdec pokračuje v jízdě nebo závodě bez omezení.
   3. Napomenutí se zpravidla uděluje za:

  pozdní nájezd na start - mimo čekací dobu; blokování nájezdu na start ostatním jezdcům; úprava tratě před vozidlem při startu jezdcem; či doprovodem; protáčení kol (čištění) před startem; nerozsvícené koncové světlo; předčasný start; nesportovní a agresivní jízda; najetí, tlačení, vytlačování a brzdění soupeře; vyjetí mimo trať.

  1. Vyloučení je vyřazení z dané jízdy, je ústní nebo vlajkovou signalizací, jezdec ukončí neprodleně jízdu.
  2. Vyloučení se zpravidla uděluje za:

  Při druhém napomenutí za stejný prohřešek; rychlou jízda v depu; ohrožení jiného jezdce v tréninku; nekompletní nebo nedokonalá ústroj jezdce; stání a pohyb doprovodu po trati kdykoliv v průběhu rozjížďky, ale i po jejím zastavení; nástup jezdce do jiné rozjížďky; křižování po startu; nesportovní (agresivní) jízda a ztráta kontroly nad vozidlem; najetí, tlačení, vytlačování a brzdění soupeře; najetí, tlačení, vytlačování soupeře při návratu do ideální stopy; vyjetí mimo trať; zkrácení tratě; jízda s otevřenými dveřmi nebo přední kapotou; jízda po signalizaci černé vlajky s oranžovým terčem (technická závada vozu); nebezpečné otáčení na trati nebo jízda v protisměru; oprava vozidla na trati; neuposlechnutí vlajkové signalizace; nefunkční koncová nebo brzdová světla na startu jízdy; předjetí na žlutý prapor; nesnížení rychlosti před uzavřeným úsekem a v uzavřeném úseku; předjíždění v uzavřeném úseku; zkracování vzdálenosti v uzavřeném úseku; mezi jezdci.

  1. Diskvalifikace je okamžité vyřazení jezdce ze závodu nebo následných závodů, případně celého seriálu. Jezdci se nezapočítávají body získané v závodě.
  2. Diskvalifikace ze závodu se zpravidla uděluje za:

  urážka pořadatele, soupeře a jeho doprovodu; změna startovního čísla; alkohol nebo jiné zakázané látky; záměna řidiče; nesportovní a hrubé chování své a svého doprovodu; nebezpečná, rychlá jízda, najetí do překážky v uzavřeném úseku; nebezpečná či rychlá jízda mimo trať nebo zkušební dráhu; vjíždění na trať nebo zkušební dráhu bez přihlášení k závodu; svévolné vjetí na trať; neabsolvování zdravotní a TP po převrácení vozu; odmítnutí demontáže části vozidla při TP nebo protestu, nepřistavení vozidla k TP, nebo manipulace s vozidlem v UP; nezajištění vozidla proti úniku ropných látek (odstavení vozidla na plachtě); nedodržování pořádku v depu; vylepování a šíření propagace a inzerátů

  1. Diskvalifikace ze seriálu se zpravidla uděluje za:

  fyzické napadnutí soupeře nebo pořadatele (i doprovodem); opětovné zjištění zakázané úpravy motoru; nájezd do vozidla soupeře v depu či na trati po jízdě nebo závodě; opakované nesportovní chování, nerespektování pravidel seriálu a příkazů pořadatelů; neposkytnutí osobních údajů jezdcem; úmyslné najíždění na pořadatele; neuhrazení poplatku za oprávněný protest

  1. Jezdec je informován o uděleném trestu osobně nebo písemně zveřejněním na oficiální informační tabuli. Vyvěšení trestu podepsané ředitelem závodu se považuje jako za doručené.

   

  1. Protesty
   1. Každý soutěžící jezdec má nárok na vysvětlení o uděleném trestu a případně může podat protest, který musí být projednán. Před zahájením vysvětlení musí dát jezdec jasně najevo, zda požaduje pouze vysvětlení nebo podává protest.
   2. Vysvětlení o uděleném trestu podává jezdci pouze ředitel závodu.
   3. Ředitel si k vysvětlení může přizvat jiného pořadatele např. traťového komisaře, jinou osobu, fotografa apod.
   4. Při podávání vysvětlení je zakázáno nesportovní nebo hrubé chování. V případě, že se tak děje lze okamžitě vysvětlení přerušit a případně i udělit trest za nesportovní chování v jakékoliv výši.
   5. Pokud s vysvětlením a trestem jezdec nesouhlasí, může na místě podat řediteli protest.
   6. Protesty jsou přijímány pouze od jezdců (zákonných zástupců), výhradně řediteli závodů, nejpozději do 10 minut po skončení jízdy.
   7. Protesty řeší za pořadatele sportovní nebo technická komise. Ředitel závodu může přizvat k jednání další jezdce i jiné osoby. Při jednání o protestu podává jezdec své vysvětlení k trestu.
   8. Jezdec je o výsledku protestu informován ředitelem závodu nebo prostřednictvím vývěsky na oficiální informační tabuli závodu.
   9. Protesty jsou podávány pouze písemnou formou na předepsaném formuláři.  Jezdec při podání protestu zaplatí správní poplatek.
   10. Výsledek protestu od příslušné komise je pouze doporučením. Rozhodnutí komise musí potvrdit ředitel závodu a po té je rozhodnutí konečné, bez nároku na odvolání.
   11. Poplatky při podání protestů jsou:

  500,- Kč za protest na pravidla, jízdu, hodnocení apod.

  1000,- Kč za protest technického rázu ve třídě ŠKODA N 1400, N 1400 ccm

  2000,- Kč za protest technického rázu ve třídě Racer 160, 125, 250

  3000,- Kč za protest technického rázu v ostatních třídách

  1. V případě protestu technického rázu musí jezdec, na nějž byl podán protest za pomocí svých mechaniků, před komisí, demontovat příslušnou část vozidla a zúčastnit se její prohlídky.
  2. Při oprávněném protestu se poplatek vrací protestujícímu jezdci a posuzovaný či kontrolovaný jezdec uhradí bezodkladně správní poplatek ve stejné výši řediteli závodu.
  3. Při neoprávněném protestu bude částka za správní poplatek uhrazena protestujícím jezdcem řediteli závodu a protestující jezdec uhradí kontrolovanému jezdci náklady za uvedení vozidla do stavu před kontrolou. Tato částka musí být vždy předem dohodnuta mezi ředitelem závodu, kontrolovaným a protestujícím jezdcem. Pro potřeby stanovení objektivní výše částky, může ředitel přizvat i ostatní jezdce a mechaniky, zpravidla stejné třídy
  4. V případě protestu na styl jízdy bude směrodatné hlášení traťových komisařů, případně videozáznam pořízený pořadatelem. Lze přihlédnout i na videozáznam, který jezdec předloží při projednávání protestu. Na videozáznamy doložené až po rozhodnutí komise nebude přihlédnuto.
  5. Protesty z rozjížděk musí být vyřešeny před finálovými jízdami.
  6. Protesty z finálových jízd, které nelze objektivně dořešit před vyhlášením výsledků závodu (stupně vítězů), budou řešeny až po ukončení závodu a to i v případě, že protest se týká umístění na prvních třech místech ve třídě.
  7. Pořadatel bude o nedořešených trestech informovat jezdce vyvěšením informace na oficiální informační tabuli závodu nebo oficiálních webových stránkách seriálu.
  8. O výsledku protestu musí být rozhodnuto před vyhlášením konečných výsledků v závodě. Tím se rozumí zveřejnění výsledků na oficiálních stránkách seriálu.

   

  1. Protesty
   1. Každý soutěžící jezdec má nárok na vysvětlení o uděleném trestu a případně může podat protest, který musí být projednán. Před zahájením vysvětlení musí dát jezdec jasně najevo, zda požaduje pouze vysvětlení nebo podává protest.
   2. Vysvětlení o uděleném trestu podává jezdci pouze ředitel závodu.
    •  
  2. Putovní pohár
   1.  Je vypsán pro všechny zúčastněné jezdce v Radeč Cupu 2021.
   2. Pro celkové hodnocení se sčítají všechny dosažené body.
   3. Jezdec, který v průběhu seriálu obdrží černý prapor, není v putovním poháru hodnocen.
   4. Jezdec s nejvyšším počtem bodů obdrží na slavnostním zakončení sezóny putovní pohár a ceny sponzorů. Putovní pohár má k dispozici do 30.9.2022 a poté jej v bezvadném stavu vrátí pořadateli. 

  Vložil: K108

  Přidáno: 21.05.2021     Autor: -

  Info :
  Ukončení registrace přihlášek k závodu 29.5. v Radči.
  Popřípadě volat L. Saidla tel. 608807801


  Nová sezona 2021
  Přidáno: 18.05.2021     Autor: -

  Ahoj autokrosaři,

   

  Konečně Vám přinášíme pozitivní zprávy !!

   

  Poslední květnový víkend totiž v Radči začne letošní sezóna Radeč Cupu – poháru města Úpice. Přihlášky budou otevřeny ještě dnes a chtěli bychom Vás požádat o co nejrychlejší přihlášení.

   

  Kapacita závodiště je omezená a my budeme muset zvážit, zdali závod jet pouze jeden den nebo dny dva. V případě, že bychom jeli na dva dny, tak by daná kategorie odjela celý závod během jednoho dne. Tímto způsobem bychom zamezili zbytečné kumulaci velkého množství účastníků a vyhověli bychom epidemiologickým pravidlům.

   

  Podmínky startu (negativní test na Covid, respirátory..), budou upřesněny v týdnu před závodem.

   

  Za AK Radeč,

   

  Tým pořadatelů


  1.ZÁVOD RADEČ CUPU
  Přidáno: 18.05.2021     Autor: -

  Byly spuštěny registrace na závod který by se měl odjet 29.5

  na domácím závodišti v Radči

  NA REGISTRACI NESOUHLASÍ DATUM ZÁVOD JE 29.5.


  Informace k sezoně 2021
  Přidáno: 10.05.2021     Autor: Ladislav Saidl

  Vážení autokrossaři,

  přinášime informace k sezoně 2021.

  Protože nás podporuje město Úpice, po dohodě s místostarostou přinášíme nové info co se týče pojmenování poháru. Od sezony 2021 ponese název "Radeč cup-pohár města Úpice". Samozřejmě putovní pohár ponese také nový název a to "Putovní pohár města Úpice".

  V sezoně 2021 budou všichni jezdci přijati do našich řad a stanou se členy AK Radeč. Jak to bude fungovat: při prvním závodě před přijetím do závodu dostane každý jezdec přihlášku do Autoklubu Radeč a zde vyplní požadované údaje. Příspěvky na členy budou u dětí 100,- Kč a u dospělých 200,- Kč na jeden rok.

  Více informací podáme na prvním možném závodě při rozpravě.

  Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Přidáno: 27.04.2021     Autor: -

  Vážení jezdci,

   

  Je to až k neuvěření, ale pouhé jedno procento, které jsme přikládali možnosti neuskutečnění závodu v Humpolci, se stalo realitou. Je to tak, co se týče květnových termínů závodů Radeč cupu, 8.5. se nepojede na 100 % a 29.5. se určitě nepojede v Humpolci. Pokud to byť jen trochu epidemiologické podmínky dovolí, pokusili bychom se najít prostor na domácím závodišti. Jednání s místní samosprávou a hygieniky jsou velmi vstřícná a všichni se snaží najít cestu k tomu, abychom si mohli bezpečně zazávodit. Stejně tak musíme ocenit jednání AMK Humpolec, který nám v rámci možností chce vyjít vstříc a jakmile bude potvrzen kalendář evropských, zónových a republikových závodů, tak bude hledat i náhradní termín pro závody Radeč cupu.

   

  Dále bychom Vás rádi informovali, že soutěžní pravidla letošního ročníku, který je úzce spjat s podporou města Úpice budou brzy jak na stránkách, tak na FB Radečských závodů k dispozici.

   

  Za AK Radeč

   

   

  Láďa Saidl


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,