• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 3 Závod Sedlčany
  Přidáno: 21.05.2017     Autor: -

  SpuštÄ›ny pÅ™ihlášky na závod v Sedlčanech.

   

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/


  2. ZÁVOD HUMPOLEC - PODĚKOVÁNÍ
  Přidáno: 16.05.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrossu, rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem jezdcům, Vašim teamům a hlavnÄ› Vašim rodinám za tak velkou účast na Humpoleckém závodÄ›. Super účast, super počasí, prostÄ› super den strávený s Vámi všemi. Velká jednička s hvÄ›zdičkou.


  Dále bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, hasičům, záchrance a v neposlední Å™adÄ› fotografům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravách a průbÄ›hu závodu v Humpolci. Za to Vám patÅ™í dík. A co Å™íct závÄ›rem - sláva vítÄ›zům a velká čest poraženým a tÄ›šíme se na další závod v Sedlčanech.

  Za AK Radeč L. Saidl

   

   

  Amaterském Mistroství Čech a Moravy. AMČM
  Přidáno: 10.05.2017     Autor: -

  Vážení autokrosaÅ™i,

  V ÄŒR působí nÄ›kolik klubů, které poÅ™ádají lokální autokrosové závody a mají vybudované zázemí. PrávÄ› tyto kluby jsme oslovili s nápadem na sjednocení pravidel u vybraných tÅ™íd, tak aby byla umožnÄ›na účast jezdců na jakémkoliv závodišti, které bude právÄ› poÅ™ádat závody. A zároveň také o vytvoÅ™ení jedné vrcholné soutěže, na které se budou podílet zainteresovaní poÅ™adatelé a samozÅ™ejmÄ›  vy, jezdci. Díky tomu dojde ke zvýšení  atraktivity autokrosu jako takového a mimo jiné si jezdci z různých seriálu budou moci porovnat svou výkonnost s jezdci, se kterými se ještÄ› na závodišti nepotkali. Tato soutěž má zatím pracovní název „Amaterské Mistrovství ÄŒech a Moravy“ (AMÄŒM).

   

  Pro rok 2017 se dohodly na spolupráci a poÅ™ádání tyto kluby:

  AK Přibice

  AK Radeč

  AK Bakov nad Jizerou

  AK Boskovice

  KPM Kosice

  Dále jednáme s dalšími kluby a věříme, že vám brzo budeme moci pÅ™edstavit další poÅ™adatelé a tratÄ›, na kterých je možné odjet společný seriál.

  Letošní rok bude nultým ročníkem, pÅ™i kterém si vyzkoušíme koordinaci seriálu v rámci všech klubů. Je jasné, že každý poÅ™adatel má nastaveny pravidla trochu jinak. Budeme vycházet z pravidel všech klubů a jako základ jsou brány pÅ™edpisy KPM Kosice. Budeme vás informovat o společných pravidlech a určitÄ› není potÅ™eba se ničeho obávat, pokud jde o účast či neúčast v závodÄ›. Společným jmenovatelem je pouze bezpečnost jezdce tj. rám (i polorám), čtyÅ™bodové pásy a odpovídající sedačka, odpojovač baterie a ústroj a vybavení jezdce.

  Identifikovali jsme tÅ™ídy, které se již účastní závodů u daných klubů nebo se svou specifikací blíží tomu, co známe ze seriálu Kosice cup.

  Jedná se o:

  N1400

  1400

  1600

  Nad 1600

  Speciál

  Pokud bude zájem ze strany jezdců, otevÅ™eme i jiné tÅ™ídy.

  A jak se to vlastnÄ› pojede?

  Každé ze závodišÅ¥ v  rámci svého seriálu odjede 2 – 3 závody a udÄ›lá průběžné hodnocení svého seriálu. Jezdci, kteÅ™í se umístí na 1. až 5. místÄ› v dané kategorii (tÅ™ídÄ›) se tak kvalifikovali na závody MAMÄŒR a mohou se zúčastnit vybraných společných závodů všech zúčastnÄ›ných poÅ™adatelů. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplnou novinku samozÅ™ejmÄ› nikoho nebudeme nutit k účasti v tÄ›chto závodech a závodu se může zúčastnit jiný jezdec z daného závodištÄ›, který bude mít o tuto soutěž zájem. Tedy, kdo chce jezdit tam, kde je zvyklý, nic se pro nÄ›j nemÄ›ní. Jezdec, který to chce vyzkoušet jinde a s jinými jezdci má možnost se společných závodů zúčastnit.

  MMAÄŒR se bude skládat se čtyÅ™ závodů. TÅ™i závody se pojedou na domácích tratích poÅ™adatelů v rámci jejich závodů v daných termínech a čtvrtý závod se pojede na republikové trati. Jeden závod se bude škrtat.
  1.závod se jede 10.6.2017 v PÅ™ibicích
  2.závod se jede 29.7.2017 v Radči
  3.závod se jede ……………. V Boskovicích (termín zatím nebyl určen)
  4.závod se jede 23.9.2017 v Humpolci v rámcu Kosice cupu

  Po odjetí posledního závodu budou vyhlášeny výsledky a bude stanoven termín a místo vyhlášení mistrů v dané tÅ™ídÄ›. V každé tÅ™ídÄ› bude vyhlášeno pÄ›t prvních jezdců a ti obdrží ceny a poháry.

  Berte prosím tuto informaci za vstupní, veškeré podrobnosti budeme průběžnÄ› zveÅ™ejňovat na stránkách jednotlivých poÅ™adatelů.

  Jak vidno nultý ročník by nemÄ›l nijak negativnÄ› ovlivnit současné dÄ›ní na jednotlivých závodištích, ale ukáže možnou cestu pro roky další. Chceme pro vás vytvoÅ™it nÄ›co nového a zajímavého a udÄ›láme pro to maximum. Bez vás jezdců a teamů to samozÅ™ejmÄ› nezvládneme a proto vás žádáme o spolupráci a podporu aÅ¥ již pÅ™i tvorbÄ› pÅ™edpisů nebo účastí na společných závodech.

  PÄ›vnÄ› věříme, že se nám společnÄ› podaÅ™í pÅ™ispÄ›t k dalšímu rozvoji autokrosu.

   

  Za AK PÅ™ibice                                                

  Josef Růžička   

                                                      

  Za AK Boskovice

  JiÅ™í PÅ™ichystal           

                                                                                               

  Za AK Radeč                                               

  Ladislav Saidl         

                                   

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle


  Propozice 2. závodu Kosice cupu 2017
  Přidáno: 10.05.2017     Autor: -

  STANDARTNÍ PROPOZICE

  ÄŒeská Trofej KRC 2017 v autocrossu pro 2.závod Humpolec 13.5.2017

  1/2017

  I. Vstupní informace                        V.  Depo

  II. Program                                       VI.  PÅ™ejímky

  III. Organizace                                VII. PrůbÄ›h závodu

  IV.  Všeobecná ustanovení          VIII. Další informace
   I.Vstupní informace

  PoÅ™adatel KPM Kosice z.s. a AK Radeč vypisuje 2.závod seriálu ÄŒeská Trofej KRC 2017 (dále KC) dne 13.5.2017 na závodišti v Humpolci. Závod se poÅ™ádá v souladu se Sportovními, Technickými a  Organizačními a bezpečnostními pÅ™edpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2017. Závod je započítáván také do Radeč cupu.

   

  II.Program

  11.5.2017  24.00 hod.            UzávÄ›rka pÅ™ihlášek s normálním startovným na

  www.kpmkosice.cz

  12.5.2017  16.00 hod.            OtevÅ™ení depa

  17.00 – 20.00 hod. PÅ™edběžné Technické prohlídky a Prohlídky RTP

  (Registrační a Technické prohlídky na sezónu 2017)

  PÅ™edběžná administrativní pÅ™ejímka

  13.5.2017  7.00 – 8.00 hod. Technické prohlídky

  7.00 – 8.00 hod. Administrativní pÅ™ejímka

  8.15 hod.                       UzávÄ›rka pÅ™ihlášek se zvýšeným startovným                                         8.00 – 9.00 hod.        Oficiální trénink

  9.00 hod.            Rozprava z jezdci

  9.15 hod.               Začátek série rozjíždÄ›k

  16.30 hod.           Finále

  18.30 hod.           Slavnostní pÅ™edání cen

  ÄŒasový harmonogram bude upravován podle průbÄ›hu závodu.
   III.Organizace

  Organizační výbor – Miroslav Kodrle, tel. 603593934
   Anna Urbanová, tel. 603592299

  Michael KoÅ™ínek, tel. 702878334

  Ladislav Saidl, tel. 608807801

  ÄŒinovníci závodu
  Ředitel závodu – Miroslav Kodrle

  Hlavní sportovní komisaÅ™ – Vladimír Levý, Ladislav Saidl

  Hlavní technický komisaÅ™ – Miloš Klesal, Vlastimil Mečár

  Startmaršál – Vladimír Jarkovský

  Tajemník závodu – Anna Urbanová

  Rozhodčí faktu, cíl – Michael KoÅ™ínek

  TraÅ¥oví komisaÅ™i – AK Humpolec, KPM Kosice a AK Radeč

  PC administrátor – Anna Urbanová ml.

  Zdravotní služba – AK Humpolec

  PoÅ™ádková služba – PoÅ™ádková služba H .Králové

  Zástupci jezdců – bude určeno na rozpravÄ›

  Oficiální vývÄ›sková tabule – bude umístÄ›na u věže

  IV.Všeobecná ustanovení

  Závod je započítáván do seriálu KC, RC s plným počtem bodů u všech tÅ™íd s min.
   počtem 5 jezdců v závodÄ› a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve tÅ™ídÄ›. TÅ™ída

  s menším počtem než 2 jezdci ve tÅ™ídÄ› nebude vyhlašována a jezdci budou pÅ™iÅ™azeni

  k nejbližší tÅ™ídÄ›.

  Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby
   mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže

  notáÅ™sky ověřenou plnou mocí.

  Jezdci, kteÅ™í nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je pÅ™ihlášení
   k závodu v souladu s platnými pÅ™edpisy tj. absolvování technické a administrativní

  pÅ™ejímky.

  Vypsané tÅ™ídy – Buggy 4×4 – Buggy 4×4 Junior
  – Buggy 4×2                            – Racer 250

  – Kart                                      – Racer 125

  – Speciál                                 – Racer 160

  – Nad 1600 ccm                      – 1600 ccm

  – 1400 ccm                             – N1400 ccm

  – Škoda N1400 ccm

  PÅ™ihlášky k závodu
   5.1 PÅ™ihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci PÅ™ihlášky

  nebo pÅ™i administrativní pÅ™ejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší

  startovné (startovné + 200 Kč).

  5.2 Startovné je 1600,- Kč splatné pÅ™i administrativní pÅ™ejímce. U tÅ™íd Racer  je startovné 1200,- Kč. Startovné ve dvou tÅ™ídách je 2500,- Kč, ve tÅ™ech tÅ™ídách

  2900,- Kč

  5.3 Ve startovném není započítán poplatek za el. energii, vodu, WC, osvÄ›tlení, pÅ™ípravu a úklid depa. Tento poplatek činí 300,- Kč na jezdce nebo team.
   Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, poÅ™adatel nenese žádnou
   odpovÄ›dnost za pÅ™ípadné škodní události na zdraví nebo majetku. PoÅ™adatel je

  pojištÄ›n proti škodám způsobeným tÅ™etí osobÄ›.
  V.Depo

  Depo je organizované a nelze bez vÄ›domí poÅ™adatele obsadit jakékoliv místo.
   PÅ™edběžná rezervace míst je možná na tel. 702878334 p. KoÅ™ínek
   PÅ™i pÅ™íjezdu teamu na závodištÄ› je nutné urychlenÄ› obsadit pÅ™idÄ›lené místo a
   neblokovat pÅ™íjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na pÅ™íjezdových

  komunikacích je zakázáno.

  Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům pÅ™epravujícím závodní vozidla.

  VI. PÅ™ejímky

  Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku,
   jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM

  Kosice nebo AK Radeč.  Po prohlídce vozu vystaví technický komisaÅ™ kartu „PÅ™evzetí

  vozidla k závodu“.

  Dále jezdec absolvuje administrativní pÅ™ejímku, kde je povinen vlastnoručnÄ›
  vyplnit pÅ™ihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše pÅ™ihlášku zákonný

  zástupce. PÅ™i administrativní pÅ™ejímce pÅ™edkládá požadované dokumenty (viz

  Soutěžní pÅ™edpisy) a kartu PÅ™evzetí vozidla k závodu.

  Jezdec musí zmÄ›nit své startovní číslo, pokud je číslo již zaregistrováno jinému
   jezdci.

  Jezdec musí mít pÅ™i pÅ™ejímce na vozidle Å™ádnÄ› umístÄ›na a provedena startovní čísla
   a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. V opačném pÅ™ípadÄ› může být

  vyloučen ze závodu.

  Jezdec obdrží pÅ™i pÅ™ejímce tÅ™i samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu.
   Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodlenÄ› umístit na zápÄ›stí.

  Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv bÄ›hem závodu.

  VII. PrůbÄ›h závodu

  Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. PÅ™i poruše vozidla
   platí, že když jezdec pÅ™ejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.

  Jakmile jezdec nastoupil do tréninku, nevrací se startovné.

  Jedou se tÅ™i rozjížďky, pro postup jezdce do finále se počítají body ze všech
   rozjíždÄ›k. Body se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2 jezdec 9 bodů atd.),

  jezdec s nejvyšším počtem bodů postupuje do finále jako první atd.

  Jezdci jsou zaÅ™azení do startovních roštů, tak aby vystÅ™ídali všechny startovní Å™ady,

  rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozornÄ›ni na následující rozjížďku

  a jména jezdců, kteÅ™í jsou do této rozjížďky zaÅ™azeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné

  rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjíždÄ›k a na start se dostavit včas.

  Do finále postupuje pÅ™ímo osm nejlepších jezdců z rozjíždÄ›k a dva jezdci z finále B.
   Pokud bude ménÄ› jak 14 jezdců ve tÅ™ídÄ›, B finále se nejede a do A finále postupuje

  nejlepších deset jezdců z rozjíždÄ›k.

  V pÅ™ípadÄ›, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.
   Po odjetí rozjíždÄ›k budou zveÅ™ejnÄ›ny průběžné výsledky a pÅ™ípadná napomenutí
   nebo tresty.

  Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeÅ™e nebo na rozhodnutí
   komisařů. Protest musí být podán písemnÄ› Å™editeli závodu do deseti minut po

  dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a pÅ™i

  nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

  BÄ›hem závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní svÄ›tlo a to již pÅ™i
   pÅ™íjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem

  reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová svÄ›tla.

  Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze
   závodu.

  První tÅ™i jezdci z každé tÅ™ídy obdrží ceny. U tÅ™íd Racer160 a 125 obdrží ceny prvních
   deset jezdců, u tÅ™ídy Racer 250 obdrží ceny prvních pÄ›t jezdců.
  VIII. Další informace

  Pod závodním vozem musí být umístÄ›na plachta pÅ™esahující obrys vozidla na každé
   stranÄ› min. o 15 cm.

  V depu je zakázáno rozdÄ›lávat ohnÄ›. PÅ™enosné grily jsou povoleny.
   Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.
   V depu je zajištÄ›na voda a WC. PÅ™ipojení na el.energii si jezdec zajistí sám pomocí
   el.agregátu.

  Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí pÅ™ístroj min. 2l.
   Vjezd do depa je povolen pouze jezdci s vozidlem pÅ™epravující soutěžní vůz. Vjezd
   ostatním vozidlům je zakázán, pÅ™ípadnÄ› povolen poÅ™adatelem za úhradu 100,-

  Kč/den.

  V areálu závodištÄ› je zajištÄ›no občerstvení.
   Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a
   bezpečnostních pÅ™edpisech na stránkách poÅ™adatele.
   Za KPM KOSICE

  Miroslav Kodrle


  2.závod radeč cupu
  Přidáno: 06.05.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autocrossu, byly zpuštÄ›ny pÅ™ihlášky na druhý závod Kosice cupu a Radeč cupu v Humpolci. Registrujte prosím pÅ™ihlášky k závodu na stránkách KPM Kosic
   Za AK Radeč L. Saidl
   


  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

  1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 18.04.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrossu,
  rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem jezdcům a Vašim rodinným pÅ™íslušníkům za podporu na prvním závodu v letošní sezónÄ›. Suprová účast a myslím krásné souboje na trati. Jezdili jste opravdu čistÄ›. Dámy a pánové proto Vám všem velké dík.
  Dále bych rád podÄ›koval všem lidičkám, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravách trati a závodu a samozÅ™ejmÄ› všem kteÅ™í se podíleli na celém průbÄ›hu závodu. A proto velké dík.
  SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na hasiče a záchranku a hlavnÄ› na veškeré fotografy, kteÅ™í nás a Vás jezdce pÅ™ijeli nafotit a proto sláva všem.
  ZávÄ›rem bych rád Å™ekl: Super den strávený s Vámi všemi a tÄ›šíme se na další závody.
  Za AK Radeč L. Saidl


  Kubin video

   

  https://www.youtube.com/watch?v=BrRQxbAziRY

   

  Josef ÄŒervený

   

  http://foto-cerveny.humlak.cz/autocros_15_4_17/index.htm

   

  Jirka Bořek

   

  http://www.rtm-motorsport.wbs.cz/Radec-Cup-2017---1zavod.html

   

  KUBIN

   

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/1._zavod_Radec_Cup_2017_-_Radec_15.4._2017/

   

  PAVEL CHYMEK

   

  http://digileo.rajce.idnes.cz/AUTOCROSS_RADEC_CUP_15.4.2017/

   

  ZUZKA FOTO

   

  https://www.facebook.com/pg/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=606627246201346

  AKTUÁLNĚ 1.ZÁVOD
  Přidáno: 14.04.2017     Autor: -

  Vážení závodníci a pÅ™íznivci AK Radeč,


  na zítÅ™ejší závod je vše pÅ™ipraveno,neváhejte a pÅ™ijeďte na první letošní závod sezony 2017 v ÄŒR!! Foto na FB


   Podle pÅ™edpovÄ›di má zítra odpoledne lehce pršet takže


   UPOZORNÄšNÍ PRO ZÁVODNÍKY


   BUDE PEÄŒLIVÄš KONTROLOVÁNO TAŽNÉ OKO ABY NEBYLO ZDRŽOVÁNÍ PŘI ODTAHU A NA START

   

  BUDETE NAJÍŽDÄšT VÄŒAS NA NIKOHO SE NEÄŒEKÁ !!!
   


  1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 11.04.2017     Autor: -

   

  RTP v pátek od 16:00 do 19:00 

   

  ÄŒasový plán závodu na sobotu 15.4.

   

  7:00-8:00 PÅ™ejímky,pÅ™ihlášky k závodu

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,