• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Info k Nové Pace
  Přidáno: 10.05.2016     Autor: -

  Vážení jezdci, pÅ™íznivci autokrosu,

  Zde je vyjádÅ™ení pÅ™edsedy AK Nová Paka Bohumila Kužela:

           Auto klub v AÄŒR Nová Paka s politováním musí všem jezdcům a pÅ™íznivcům

  autokrosu Kosice cup oznámit, že naplánovaný závod seriálu na sobotu 14.kvÄ›tna 2016 se nemůže uskutečnit z důvodů pÅ™ekročení limitu odbÄ›ru vody povoleného na kvÄ›ten z pÅ™ilehlého rybníka.

  Povolením Povodí Labe a vodoprávního úÅ™adu máme stanovený limit odbÄ›ru. NÄ›kdo z naších,,pÅ™átel ,, si dal za práci pÅ™esnÄ› spočítat odbÄ›r a anonymnÄ› nás udat na vodoprávní úÅ™ad Nová Paka,s kterým nyní celou problematiku znovu Å™ešíme.Věříme, že se celý problém v nejbližší dobÄ› vyÅ™eší abychom mohli pokračovat v plánovaných akcích jak autokrosu tak motokrosu. V součastné dobÄ› jsou do odvolání zákazu zastaveny všechny závody a treninky. Celá vÄ›c nás velice mrzí ,ale lidská závist , blbost a moc státních úÅ™edníků v této dobÄ› vládne v naší společnosti a odrazuje ještÄ› ty co chtÄ›jí nÄ›co dÄ›lat od práce.

  Výbor AK Nová Paka

  Bohužel zpráva pÅ™išla v dobÄ› (dnes odpoledne), kdy už nebylo možné jakýmkoliv jiným způsobem zajistit kropení trati.

  ALE… vyšel nám ohromnÄ› vstÅ™íc AMK PoÅ™íÄí – jedeme TAM, takže jenom mÄ›níme lokaci a ne termín.

  Obrovskou mÄ›rou se na této rychlé reakci podílel Honza „Pinďa“ Růžička a všichni mu za jeho pÅ™ístup dÄ›kujeme.

  TÄ›šíme se na Vás,


  Registrace na druhý závod Radeč Cupu
  Přidáno: 20.04.2016     Autor: -

  Vážení závodníci!

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na závod  v Nové Pace.

  Protože se tento závod započítává do poháru

  Radče i Kosic,

  REGISTRUJTE SE PROSÍM

  NA TENTO ZÁVOD NA STRÁNKÁCH

  www.kpmkosice.cz

   


  Hodnocení 1.závodu
  Přidáno: 09.04.2016     Autor: -

  Vážení a milí pÅ™íznivci autocrossu.
  Máme odjetý první závod Radeč cupu 2016. Jsem rád, že jste se dostavili na tento závod v tak hojném počtu. I když nám nepÅ™álo počasí, musím pÅ™iznat, že jste opravdu jezdili čistÄ› a ohleduplnÄ› ke svým soupeřům, i když traÅ¥ byla Å™ádnÄ› mokrá. Musím Vám všem jezdcům vysmeknout poklonu a podÄ›kovat, že jste s námi poÅ™adateli vydrželi bojovat až do konce. Velké dík.
  ZávÄ›rem bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům a samozÅ™ejmÄ› i poÅ™adatelům od Kosic, kteÅ™í se s námi podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu. Chlapci a dÄ›včata velké dík. Dále bych rád podÄ›koval holkám na kase, holkám ve stánku, hasičům, záchrance a v neposlední Å™adÄ› všem fotografům, kteÅ™í v tomto počasí se leckdy nebáli ke svému koníčku i kleknout a mnohdy i lehnout. Za toto velké dík. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na televizi JS.
  Díky všem.
  SamozÅ™ejmÄ› se tÄ›šíme na další závody v sezónÄ› 2016
  Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Fotogalerie - Zuzka Rallye

  Fotogalerie - Patrika BÅ™ezinová

  Fotogalerie - Jirka Bořek

  lVideo - TV JS


  Fotogalerie - Josef ÄŒervený


  Fotogalerie - Petra Králová


  Fotogalerie - Kubin


  Fotogalerie - Pavel Chymek


  Fotogalerie - David JeÅ™ábek

   

  Aktualní info
  Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

  Asi od 15:00 neprší, všechno je pÅ™ipraveno na závod
   


  Aktuální info
  Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

  TraÅ¥ na první letošní závod je pÅ™ipravená, počasí pátek ráno-zataženo neprší


  1.závod radeč cupu
  Přidáno: 02.04.2016     Autor: -

  ÄŒasový plán závodu:


  RTP v pátek 8.4.od 17:00 do 20:00

   

  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky


  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka

   

   8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›


  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink


   9.45 hod. - Rozprava s jezdci


   10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k


   16.00 hod. - Finálové rozjížďky


   17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  otevřena registrace
  Přidáno: 29.03.2016     Autor: -

  Byla otevÅ™ena registrace na prvni závod letošní sezony.

  ÄŒasový rozvrh závodu bude pÅ™íští týden 


  Informace k ročníku 2016
  Přidáno: 25.03.2016     Autor: -

  Zdravíme všechny jezdce a pÅ™íznivce kosického a radečského autokrosu v nové sezónÄ›. Závody se blíží a i když je všechno v pÅ™edpisech napsáno, množí se dotazy k jednotlivým tématům. Aby bylo tedy vše jasno, odpovíme na nejčastÄ›jší dotazy.

  Registrační a technická prohlídka (RTP)
  RTP nebudou letos provádÄ›ny v samostatných termínech jako v loni, ale v pátek pÅ™ed závody. V sobotu jen omezenÄ› a za úhradu 200,-Kč. Sobotní termín je nutné si dojednat u Å™editele závodu, nestačí se dohodnout jen s technickým komisaÅ™em.

  RTP stačí, pokud bude mít jezdec do tÅ™etího závodu. Tedy první dva závody může jet bez RTP. Počítá se absolvovaný závod, ne závod v poÅ™adí seriálu.  Když jezdec nepojede první závod napÅ™. v Kosicích stačí mu RTP udÄ›lat až pÅ™ed čtvrtým závodem. Pokud nebude mít jezdec RTP nebude bodován v seriálu !!

  Průkazy sportovního vozidla
  Kdo má průkaz z roku 2015 nebo i starší (samozÅ™ejmÄ› pro stejné vozidlo) pÅ™iveze ho s sebou a dostane průkaz nový, který bude platný na více sezón. Na nová vozidla bude vystaven samozÅ™ejmÄ› nový průkaz.

  Vozidla s „Republikovým průkazem“ budou pÅ™evzata dle republikových pÅ™edpisů, ale průkaz musí být pÅ™edložen pÅ™i RTP. Aby to bylo jasné, pokud je vozidlo postaveno podle „republiky“, ale neodpovídá stoprocentnÄ› našim pÅ™edpisům nevadí to. V každém pÅ™ípadÄ› ale i tato vozidla musí mít na závody náš průkaz.

  Vozidla, která pojedou max. dva závody v sezónÄ›, RTP a průkaz mít nemusí.

  Jak to bude probíhat
  Jezdec pÅ™istaví vozidlo k RTP včetnÄ› výstroje jezdce a další náležitosti takto:

  a) vozidlo dle Technických pÅ™edpisů 2016 pro danou tÅ™ídu a výstroj jezdce dle TP ust. 1.25
  b) náležitosti a písemné podklady podle Soutěžních pÅ™edpisů ust. 3.3. Pokud nemá jezdec
      Řidičský průkaz, musí mít lékaÅ™ské potvrzení o zdravotním stavu.

  c) Jezdci mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit  na základÄ› pÅ™edložení  ověřené plné moci
      se  souhlasem obou  zákonných zástupců.  FormuláÅ™ je možné stáhnout na stránkách. Zde https://www.kpmkosice.cz/wp-content/uploads/Prohlášení.xlsx

  d) Pokud chce jezdec mladší 18 let závodit ve „vyšších“ tÅ™ídách musí požádat o výjimku dle
       SP ust. 2.10.

  e) Jezdci, kteÅ™í budou závodit jako team, musí být registrováni všichni.
  Po prohlídce vozidla a ověření písemných dokladů bude jezdec zaregistrován a bude mu vystaven Průkaz sportovního vozidla a potvrzena licence jezdce na rok 2016.

  Startovní čísla
  Platí startovní čísla z roku 2015, kdo chce nové číslo, zaregistruje si ho na stránkách KPM Kosice a požádá o zrušení starého čísla.  Jezdci, kteÅ™í mÄ›li rezervována čísla v minulém roce a nejeli žádný závod o registraci pÅ™ijdou. Pokud chtÄ›jí letos závodit,  musí registraci potvrdit a dohodnout s poÅ™adatelem.

  Registrace bude aktualizována po 31.3.2016.

  Upozorňuji na to, že letošní sezóna se jede ve spolupráci AK Radeč a KPM Kosice.

  NapÅ™. jeden závod v Radči a jeden v Kosicích se počítá jako dva závody, tedy na dalším závodÄ› již musí být RTP.

  Miroslav Kodrle                                                                            Ladislav Saidl


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,